Identificación e Titularidade
En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, o Titular expón os seus datos identificativos:

Titular: FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTIAGO.
NIF: G-70.178.603
Domicilio: Rúa do Villar, nº 1, 15701, Santiago de Compostela, A Coruña – España.
Correo electrónico: prensa@catedraldesantiago.es
Sitio web: https://www.museocatedraldesantiago.gal
Condicións de Uso
A utilización do Sitio web outórgalle a condición de Usuario, e implica a aceptación completa de todas as cláusulas e condicións de uso incluídas nas páxinas:

Aviso Legal
Política de Privacidade
Se non estivese conforme con todas e cada unha destas cláusulas e condicións abstéñase de utilizar o Sitio web.

O acceso ao Sitio web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial co Titular.

A través do Sitio web, o Titular facilítalle o acceso e a utilización de diversos contidos que o Titular e/o os seus colaboradores publicaron por medio da internet.

Para ese efecto, está obrigado e comprometido a NON utilizar calquera dos contidos do Sitio web con fins ou efectos ilícitos, prohibidos neste Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático propios ou contratados polo Titular, doutros usuarios ou de calquera usuario da internet.

Medidas de seguridade
Os datos persoais que facilite ao Titular poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva ao Titular, que asume todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas #de acordo con o establecido na normativa vixente en protección de datos.

Con todo, debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na internet non son enteiramente fiables e que, por tanto o Titular non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos aínda que o Titular pon todos os medios necesarios e toma as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos daniños.

Tratamento de Datos Persoais
Pode consultar toda a información relativa ao tratamento de datos persoais que recolle o Titular na páxina de Política de Privacidade.

Contidos
O Titular obtivo a información, o contido multimedia e os materiais incluídos no Sitio web de fontes que considera fiables, pero, aínda que tomou todas as medidas razoables para asegurar que a información contida é correcta, o Titular non garante que sexa exacta, completa ou actualizada. O Titular declina expresamente calquera responsabilidade por erro ou omisión na información contida nas páxinas do Sitio web.

Queda prohibido transmitir ou enviar a través do Sitio web calquera contido ilegal ou ilícito, virus informáticos, ou mensaxes que, en xeral, afecten ou violen dereitos do Titular ou de terceiros.

Os contidos do Sitio web teñen unicamente unha finalidade informativa e baixo ningunha circunstancia deben usarse nin considerarse como oferta de venda, solicitude dunha oferta de compra nin recomendación para realizar calquera outra operación, salvo que así se indique expresamente.

O Titular resérvase o dereito para modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido do Sitio web, os vínculos ou a información obtida a través do Sitio web, sen necesidade de aviso previo/previo aviso.

O Titular non é responsable dos danos e prexuízos que puidesen derivarse da utilización da información do Sitio web.

Política de cookies
O Titular obtén e conserva a seguinte información acerca dos visitantes do Sitio web:

O nome de dominio do provedor (PSI) e/o dirección IP que lles dá acceso á rede.
A data e hora de acceso ao sitio web.
A dirección da internet orixe da ligazón que dirixe ao sitio web.
O número de visitantes diarios de cada sección.
A información obtida é totalmente anónima, e en ningún caso pode ser asociada a un Usuario concreto e identificado.
Ligazóns a outros sitios web
O Titular pode proporcionarlle acceso a sitios web de terceiros mediante ligazóns coa finalidade exclusiva de informar sobre a existencia doutras fontes de información na internet nas que poderá ampliar os datos ofrecidos no Sitio web.

Estas ligazóns a outros sitios web non supoñen en ningún caso unha suxestión ou recomendación para que vostede visite as páxinas web de destino, que están fóra do control do Titular, polo que o Titular non é responsable do contido dos sitios web vinculados nin do resultado que obteña ao seguir as ligazóns. Así mesmo, o Titular non responde dos links ou ligazóns situadas nos sitios web vinculados aos que lle proporciona acceso.

O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Titular e o propietario do sitio no que se estableza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou servizos.

Se accede a un sitio web externo desde unha ligazón que atope no Sitio web vostede deberá ler a propia política de privacidade do outro sitio web que pode ser diferente da deste sitio web.

Propiedade intelectual e industrial
Todos os dereitos están reservados.

Todo acceso a este Sitio web está suxeito ás seguintes condicións: a reprodución, almacenaxe permanente e a difusión dos contidos ou calquera outro uso que teña finalidade pública ou comercial queda expresamente prohibida sen o consentimento previo expreso e por escrito do Titular.

Limitación de responsabilidade
A información e servizos incluídos ou dispoñibles a través do Sitio web poden incluír incorrecciones ou erros tipográficos. De forma periódica o Titular incorpora melloras e/o cambios á información contida e/o os Servizos que pode introducir en calquera momento.

O Titular non declara nin garante que os servizos ou contidos sexan interrompidos ou que estean libres de erros, que os defectos sexan corrixidos, ou que o servizo ou o servidor que o pon ao dispor estean libres de virus ou outros compoñentes nocivos sen prexuízo de que o Titular realiza todos os esforzos en evitar este tipo de incidentes.

O Titular declina calquera responsabilidade no caso de que existan interrupcións ou un mal funcionamento dos Servizos ou contidos ofrecidos na internet, calquera que sexa a súa causa. Así mesmo, o Titular non se fai responsable por caídas da rede, perdas de negocio como consecuencia de @dicha caídas, suspensións temporais de fluído eléctrico ou calquera outro tipo de dano indirecto que che poida ser causado por causas alleas ao Titular.

Antes de tomar decisións e/o accións con base á información incluída no Sitio web, o Titular recoméndalle comprobar e contrastar a información recibida con outras fontes.

Xurisdición
Este Aviso Legal réxese integramente pola lexislación española.

Sempre que non haxa unha norma que obrigue a outra cousa, para cantas cuestións suscítense sobre a interpretación, aplicación e cumprimento deste Aviso Legal, así como das reclamacións que poidan derivarse do seu uso, as partes acordan someterse aos Xuíces e Tribunais da provincia da Coruña, con renuncia expresa de calquera outra xurisdición que puidese corresponderlles.

Contacto
No caso de que vostede teña calquera dúbida acerca deste Aviso Legal ou queira realizar calquera comentario sobre o Sitio web, pode enviar unha mensaxe de correo electrónico á dirección: prensa@catedraldesantiago.es

Identificación y Titularidad
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Titular expone sus datos identificativos:

Titular: FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTIAGO.
NIF: G-70.178.603
Domicilio: Rúa do Villar, nº 1, 15701, Santiago de Compostela, A Coruña – España.
Correo electrónico: prensa@catedraldesantiago.es
Sitio Web: https://www.museocatedraldesantiago.gal
Condiciones de Uso
La utilización del Sitio Web le otorga la condición de Usuario, e implica la aceptación completa de todas las cláusulas y condiciones de uso incluidas en las páginas:

Aviso Legal
Política de Privacidad
Si no estuviera conforme con todas y cada una de estas cláusulas y condiciones absténgase de utilizar el Sitio Web.

El acceso al Sitio Web no supone, en modo alguno, el inicio de una relación comercial con el Titular.

A través del Sitio Web, el Titular le facilita el acceso y la utilización de diversos contenidos que el Titular y/o sus colaboradores han publicado por medio de Internet.

A tal efecto, está obligado y comprometido a NO utilizar cualquiera de los contenidos del Sitio Web con fines o efectos ilícitos, prohibidos en este Aviso Legal o por la legislación vigente, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los contenidos, los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático propios o contratados por el Titular, de otros usuarios o de cualquier usuario de Internet.

Medidas de seguridad
Los datos personales que facilite al Titular pueden ser almacenados en bases de datos automatizadas o no, cuya titularidad corresponde en exclusiva al Titular, que asume todas las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la confidencialidad, integridad y calidad de la información contenida en las mismas de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en protección de datos.

No obstante, debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son enteramente fiables y que, por tanto el Titular no puede garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del Usuario o en sus documentos electrónicos y ficheros contenidos en los mismos aunque el Titular pone todos los medios necesarios y toma las medidas de seguridad oportunas para evitar la presencia de estos elementos dañinos.

Tratamiento de Datos Personales
Puede consultar toda la información relativa al tratamiento de datos personales que recoge el Titular en la página de Política de Privacidad.

Contenidos
El Titular ha obtenido la información, el contenido multimedia y los materiales incluidos en el Sitio Web de fuentes que considera fiables, pero, si bien ha tomado todas las medidas razonables para asegurar que la información contenida es correcta, el Titular no garantiza que sea exacta, completa o actualizada. El Titular declina expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la información contenida en las páginas del Sitio Web.

Queda prohibido transmitir o enviar a través del Sitio Web cualquier contenido ilegal o ilícito, virus informáticos, o mensajes que, en general, afecten o violen derechos del Titular o de terceros.

Los contenidos del Sitio Web tienen únicamente una finalidad informativa y bajo ninguna circunstancia deben usarse ni considerarse como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra ni recomendación para realizar cualquier otra operación, salvo que así se indique expresamente.

El Titular se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido del Sitio Web, los vínculos o la información obtenida a través del Sitio Web, sin necesidad de previo aviso.

El Titular no es responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la utilización de la información del Sitio Web.

Política de cookies
El Titular obtiene y conserva la siguiente información acerca de los visitantes del Sitio Web:

El nombre de dominio del proveedor (PSI) y/o dirección IP que les da acceso a la red.
La fecha y hora de acceso al sitio Web.
La dirección de Internet origen del enlace que dirige al sitio Web.
El número de visitantes diarios de cada sección.
La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada a un Usuario concreto e identificado.
Enlaces a otros sitios Web
El Titular puede proporcionarle acceso a sitios Web de terceros mediante enlaces con la finalidad exclusiva de informar sobre la existencia de otras fuentes de información en Internet en las que podrá ampliar los datos ofrecidos en el Sitio Web.

Estos enlaces a otros sitios Web no suponen en ningún caso una sugerencia o recomendación para que usted visite las páginas web de destino, que están fuera del control del Titular, por lo que el Titular no es responsable del contenido de los sitios web vinculados ni del resultado que obtenga al seguir los enlaces. Asimismo, el Titular no responde de los links o enlaces ubicados en los sitios web vinculados a los que le proporciona acceso.

El establecimiento del enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre el Titular y el propietario del sitio en el que se establezca el enlace, ni la aceptación o aprobación por parte del Titular de sus contenidos o servicios.

Si accede a un sitio web externo desde un enlace que encuentre en el Sitio Web usted deberá leer la propia política de privacidad del otro sitio web que puede ser diferente de la de este sitio Web.

Propiedad intelectual e industrial
Todos los derechos están reservados.

Todo acceso a este Sitio Web está sujeto a las siguientes condiciones: la reproducción, almacenaje permanente y la difusión de los contenidos o cualquier otro uso que tenga finalidad pública o comercial queda expresamente prohibida sin el consentimiento previo expreso y por escrito del Titular.

Limitación de responsabilidad
La información y servicios incluidos o disponibles a través del Sitio Web pueden incluir incorrecciones o errores tipográficos. De forma periódica el Titular incorpora mejoras y/o cambios a la información contenida y/o los Servicios que puede introducir en cualquier momento.

El Titular no declara ni garantiza que los servicios o contenidos sean interrumpidos o que estén libres de errores, que los defectos sean corregidos, o que el servicio o el servidor que lo pone a disposición estén libres de virus u otros componentes nocivos sin perjuicio de que el Titular realiza todos los esfuerzos en evitar este tipo de incidentes.

El Titular declina cualquier responsabilidad en caso de que existan interrupciones o un mal funcionamiento de los Servicios o contenidos ofrecidos en Internet, cualquiera que sea su causa. Asimismo, el Titular no se hace responsable por caídas de la red, pérdidas de negocio a consecuencia de dichas caídas, suspensiones temporales de fluido eléctrico o cualquier otro tipo de daño indirecto que te pueda ser causado por causas ajenas a el Titular.

Antes de tomar decisiones y/o acciones con base a la información incluida en el Sitio Web, el Titular le recomienda comprobar y contrastar la información recibida con otras fuentes.

Jurisdicción
Este Aviso Legal se rige íntegramente por la legislación española.

Siempre que no haya una norma que obligue a otra cosa, para cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de este Aviso Legal, así como de las reclamaciones que puedan derivarse de su uso, las partes acuerdan someterse a los Jueces y Tribunales de la provincia de A Coruña, con renuncia expresa de cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles.

Contacto
En caso de que usted tenga cualquier duda acerca de este Aviso Legal o quiera realizar cualquier comentario sobre el Sitio Web, puede enviar un mensaje de correo electrónico a la dirección: prensa@catedraldesantiago.es