O Titular infórmalle sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios que poidan ser solicitados durante a navegación a través do Sitio web: https://www.museocatedraldesantiago.gal

Neste sentido, o Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso de sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade .

Identidade do Responsable
Responsable: FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTIAGO.
NIF: G-70.178.603
Domicilio: Rúa do Villar, nº 1, 15701, Santiago de Compostela, A Coruña – España.
Correo electrónico: prensa@catedraldesantiago.es
Sitio web: https://www.museocatedraldesantiago.gal
Principios aplicados no tratamento de datos
No tratamento dos seus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):

Principio de licitud, lealdade e transparencia: O Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos datos persoais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que o Titular informará o Usuario previamente con absoluta transparencia.
Principio de minimización de datos: O Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para o fin ou os fins que os solicita.
Principio de limitación do prazo de conservación: O Titular manterá os datos persoais solicitados durante o tempo estritamente necesario para o fin ou os fins do tratamento. O Titular informará o Usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade.
No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais solicitados serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade está garantida.
O Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.
Obtención de datos persoais
Para navegar polo sitio web non é necesario que facilite ningún dato persoal.

Dereitos
O Titular infórmalle que sobre os seus datos persoais ten dereito a:

Solicitar o acceso aos datos almacenados.
Solicitar unha rectificación ou a supresión.
Solicitar a limitación do seu tratamento.
Opoñerse ao tratamento.
Non pode exercitar o dereito á portabilidad dos datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e por tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que facilitase os seus datos nalgún momento, pode dirixirse ao Titular e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a supresión deses datos nos ficheiros do Titular.

Para exercitar os seus dereitos ten que enviar a súa petición xunto cunha fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou equivalente á dirección de correo electrónico: prensa@catedraldesantiago.es

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que o Titular estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Ten dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación #ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento de datos persoais que lle conciernen infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais
Cando vostede conéctase ao Sitio web para mandar un correo ao Titular, subscríbese ao seu boletín está a facilitar información de carácter persoal da que o responsable é o Titular. Esta información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a súa dirección IP, nome e apelidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, dá o seu consentimento para que a súa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por — FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTIAGO —

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular é diferente segundo o sistema de captura de información:

Existen outras finalidades polas que o Titular trata datos persoais:

Para garantir o cumprimento das condicións recollidas na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden ao Sitio web para garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este Sitio web.
Seguridade dos datos persoais
Para protexer os seus datos persoais, a Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

Os seus datos poderán ser incorporados a un ficheiro de lista de correo, do cal o Titular é responsable da súa xestión e tratamento. A seguridade dos seus datos está garantida, xa que a Titular toma todas as medidas de seguridade necesarias e garántelle que os datos persoais só se usarán para as finalidades dadas.

O Titular informa o Usuario de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa condición de que dita cesión de datos estea amparada nunha obrigación legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só levará a cabo a cesión de datos ao terceiro cando o Titular dispoña do consentimento expreso do Usuario.

Con todo, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos, requirirase consentimento ao Usuario informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade.

Contido doutros sitios web
As páxinas deste sitio web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos etc.)/ etc.). O contido incrustado doutras web compórtase exactamente da mesma maneira que se visitase a outra web.

Estes sitios web poden recompilar datos sobre vostede, utilizar cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiros, e supervisar a súa interacción usando este código.

Política de Cookies
Para que este sitio web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que é unha información que se almacena na súa navegador web.

Lexitimación para o tratamento de datos
A base legal para o tratamento dos seus datos é:

O consentimento do interesado.
Categorías de datos persoais
As categorías de datos persoais que trata o Titular son:

Datos identificativos.
Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.
Conservación de datos persoais
Os datos persoais proporcionados ao Titular conservaranse ata que solicite a súa supresión.

Navegación Web
Ao navegar polo Sitio web pódense recoller datos non identificativos, que poden incluír, a dirección IP, xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser utilizados para identificarlle.

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análises de terceiros:

O Titular utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e para recompilar información demográfica.

O Titular non se fai responsable do tratamento dos datos persoais que realicen as páxinas web ás que poida acceder a través das distintas ligazóns que contén o Sitio web.

Exactitude e veracidade dos datos persoais
Vostede comprométese a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como Usuario do Sitio web é o único responsable da veracidade e corrección dos datos remitidos ao Sitio web exonerando ao Titular de calquera responsabilidade respecto diso.

Aceptación e consentimento
Como Usuario do Sitio web declara ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, acepta e consente o tratamento dos mesmos por parte do Titular na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.

Para contactar co Titular, subscribirse a un boletín ou realizar comentarios neste sitio web ten que aceptar a presente Política de Privacidade.

Cambios na Política de Privacidade
O Titular resérvase o dereito para modificar a presente Política de Privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

El Titular le informa sobre su Política de Privacidad respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios que puedan ser recabados durante la navegación a través del Sitio Web: https://www.museocatedraldesantiago.gal

En este sentido, el Titular garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, reflejada en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y de Garantía de Derechos Digitales (LOPD GDD). Cumple también con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD).

El uso de sitio Web implica la aceptación de esta Política de Privacidad .

Identidad del Responsable
Responsable: FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTIAGO.
NIF: G-70.178.603
Domicilio: Rúa do Villar, nº 1, 15701, Santiago de Compostela, A Coruña – España.
Correo electrónico: prensa@catedraldesantiago.es
Sitio Web: https://www.museocatedraldesantiago.gal
Principios aplicados en el tratamiento de datos
En el tratamiento de sus datos personales, el Titular aplicará los siguientes principios que se ajustan a las exigencias del nuevo reglamento europeo de protección de datos (RGPD):

Principio de licitud, lealtad y transparencia: El Titular siempre requerirá el consentimiento para el tratamiento de los datos personales que puede ser para uno o varios fines específicos sobre los que el Titular informará al Usuario previamente con absoluta transparencia.
Principio de minimización de datos: El Titular solicitará solo los datos estrictamente necesarios para el fin o los fines que los solicita.
Principio de limitación del plazo de conservación: El Titular mantendrá los datos personales recabados durante el tiempo estrictamente necesario para el fin o los fines del tratamiento. El Titular informará al Usuario del plazo de conservación correspondiente según la finalidad.
En el caso de suscripciones, el Titular revisará periódicamente las listas y eliminará aquellos registros inactivos durante un tiempo considerable.
Principio de integridad y confidencialidad: Los datos personales recabados serán tratados de tal manera que su seguridad, confidencialidad e integridad está garantizada.
El Titular toma las precauciones necesarias para evitar el acceso no autorizado o uso indebido de los datos de sus usuarios por parte de terceros.
Obtención de datos personales
Para navegar por el sitio Web no es necesario que facilite ningún dato personal.

Derechos
El Titular le informa que sobre sus datos personales tiene derecho a:

Solicitar el acceso a los datos almacenados.
Solicitar una rectificación o la supresión.
Solicitar la limitación de su tratamiento.
Oponerse al tratamiento.
No puede ejercitar el derecho a la portabilidad de los datos.

El ejercicio de estos derechos es personal y por tanto debe ser ejercido directamente por el interesado, solicitándolo directamente al Titular, lo que significa que cualquier cliente, suscriptor o colaborador que haya facilitado sus datos en algún momento, puede dirigirse al Titular y pedir información sobre los datos que tiene almacenados y cómo los ha obtenido, solicitar la rectificación de los mismos, oponerse al tratamiento, limitar su uso o solicitar la supresión de esos datos en los ficheros del Titular.

Para ejercitar sus derechos tiene que enviar su petición junto con una fotocopia del Documento Nacional de Identidad o equivalente a la dirección de correo electrónico: prensa@catedraldesantiago.es

El ejercicio de estos derechos no incluye ningún dato que el Titular esté obligado a conservar con fines administrativos, legales o de seguridad.

Tiene derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una reclamación ante la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el Reglamento.

Finalidad del tratamiento de datos personales
Cuando usted se conecta al Sitio Web para mandar un correo al Titular, se suscribe a su boletín está facilitando información de carácter personal de la que el responsable es el Titular. Esta información puede incluir datos de carácter personal como pueden ser su dirección IP, nombre y apellidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, y otra información. Al facilitar esta información, da su consentimiento para que su información sea recopilada, utilizada, gestionada y almacenada por — FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTIAGO —

Los datos personales y la finalidad del tratamiento por parte del Titular es diferente según el sistema de captura de información:

Existen otras finalidades por las que el Titular trata datos personales:

Para garantizar el cumplimiento de las condiciones recogidas en la ley aplicable. Esto puede incluir el desarrollo de herramientas y algoritmos que ayuden al Sitio Web a garantizar la confidencialidad de los datos personales que recoge.
Para apoyar y mejorar los servicios que ofrece este Sitio Web.
Seguridad de los datos personales
Para proteger sus datos personales, el Titular toma todas las precauciones razonables y sigue las mejores prácticas de la industria para evitar su pérdida, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración o destrucción de los mismos.

Sus datos podrán ser incorporados a un fichero de lista de correo, del cual el Titular es responsable de su gestión y tratamiento. La seguridad de sus datos está garantizada, ya que el Titular toma todas las medidas de seguridad necesarias y le garantiza que los datos personales sólo se usarán para las finalidades dadas.

El Titular informa al Usuario de que sus datos personales no serán cedidos a terceras organizaciones, con la salvedad de que dicha cesión de datos esté amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento. En este último caso, solo se llevará a cabo la cesión de datos al tercero cuando el Titular disponga del consentimiento expreso del Usuario.

Sin embargo, en algunos casos se pueden realizar colaboraciones con otros profesionales, en esos casos, se requerirá consentimiento al Usuario informando sobre la identidad del colaborador y la finalidad de la colaboración. Siempre se realizará con los más estrictos estándares de seguridad.

Contenido de otros sitios web
Las páginas de este sitio Web pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado de otras web se comporta exactamente de la misma manera que si hubiera visitado la otra web.

Estos sitios Web pueden recopilar datos sobre usted, utilizar cookies, incrustar un código de seguimiento adicional de terceros, y supervisar su interacción usando este código.

Política de Cookies
Para que este sitio Web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que es una información que se almacena en su navegador web.

Legitimación para el tratamiento de datos
La base legal para el tratamiento de sus datos es:

El consentimiento del interesado.
Categorías de datos personales
Las categorías de datos personales que trata el Titular son:

Datos identificativos.
No se tratan categorías de datos especialmente protegidos.
Conservación de datos personales
Los datos personales proporcionados al Titular se conservarán hasta que solicite su supresión.

Navegación Web
Al navegar por el Sitio Web se pueden recoger datos no identificativos, que pueden incluir, la dirección IP, geolocalización, un registro de cómo se utilizan los servicios y sitios, hábitos de navegación y otros datos que no pueden ser utilizados para identificarle.

El sitio Web utiliza los siguientes servicios de análisis de terceros:

El Titular utiliza la información obtenida para obtener datos estadísticos, analizar tendencias, administrar el sitio, estudiar patrones de navegación y para recopilar información demográfica.

El Titular no se hace responsable del tratamiento de los datos personales que realicen las páginas web a las que pueda acceder a través de los distintos enlaces que contiene el Sitio Web.

Exactitud y veracidad de los datos personales
Usted se compromete a que los datos facilitados al Titular sean correctos, completos, exactos y vigentes, así como a mantenerlos debidamente actualizados.

Como Usuario del Sitio Web es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos remitidos al Sitio Web exonerando al Titular de cualquier responsabilidad al respecto.

Aceptación y consentimiento
Como Usuario del Sitio Web declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, acepta y consiente el tratamiento de los mismos por parte del Titular en la forma y para las finalidades indicadas en esta Política de Privacidad.

Para contactar con el Titular, suscribirse a un boletín o realizar comentarios en este sitio Web tiene que aceptar la presente Política de Privacidad.

Cambios en la Política de Privacidad
El Titular se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria.

Estas políticas estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.